My Study Stuff

09/07/2016

A Token of Appreciation

Filed under: Logic — anlactunay @ 4:38 PM

This Quote Has Made My Day

“Mỗi Ngày Một Câu Nói” của “Thánh hiền” khác với Tâm tư của “Người đời”

make_my_day01
(A NOBODY – ANON-Un Inconnu)

Advertisement
Next Page »

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: