My Study Stuff

12/12/2013

Email Images Not Showing

Filed under: Computer — anlactunay @ 9:14 AM

Email images not showing
Q: Why don’t pictures show up in the emails I send or receive?

knowledge_3types

A:
There are several possibile causes.
1. Email Formats
There are Three common email formats:
Plain Text email
HTML email
Rich Text email (outdated now)

Problems with images arise in three areas: conversions between the various formats above, how images are actually carried within email, and how the email program chooses to display them.

Most email is in either plain text or HTML, and most consumer email programs recognize both properly.

2. Image Uploading
Images have not been uploaded properly:
Images should not exceed maximum file size of 1MB per image.
Images should not contain spaces or special characters such as $, #, or & in the file name
Images should have file extensions (.jpg, .png, .gif)
Internet security programs will sometimes block some types of image, eg., with layer.

3. Image Location
Broken images due to “broken links” back to images’ location on servers.
Senders should use “absolute paths” for images, eg., http://nswvefa.files.wordpress.com/2012/10/image_3.gif?w=550&h=400
so that they are downloaded from senders’ web server when the email is opened. The reason for this is that:
(a) Images are never “attached” with your email, and
(b) they can’t be “embedded” in the message. They’re always hosted on A certain server on the internet, then downloaded when the email is opened.
A suggested FREE server is http://www.sharecapture.com/ . From this site you can download a “portable” application. You are not required to install it, you can use with yur USB drive, you just click open to capture images (from PC or Interner), save, and send them with your emails.

4. Sending Options from Email Programs (email clients)
Email clients, eg. Outlook, Gmail…) have Options to exclude images AND the
Sender has selected to exclude any pictures with their outgoing messages.

5. Display Options from Email Programs’ – email clients’s
5a. Images failed to display because:
Security feature may have options whereby all remote images from untrusted addresses are displayed as red X’s by default.
Email programs must save embedded images to disk in order to display them. If there’s not enough room or some other problem, then that may fail and the images not appear. Eg., https://mail1.homesteadmail.com/service/home/~/?auth=co&id=4810&part=2

[This image cannot be displayed because of a special condition related to its access]

5b. Images are not displaying correctly because:
(a) Some email applications block images from loading and displaying, unless a user opts & clicks on show or download images in their email account
(b) Some email applications block images from loading and displaying unless a user opts & clicks to show or download images in their email client. So if they have this security feature enabled (By choice or default) it will appear that there are no images showing in your recipients’ inbox.
o0o
-/-
email không hiển thị hình ảnh đã gửi hoặc nhận

Hỏi: Tại sao không hình ảnh hiển thị trong email gửi hoặc nhận ?

Đáp: Có thể do nhiều nguyên nhân.
1. Các định dạng email
Có ba định dạng email phổ biến:
Email Plain Text
email HTML
Rich Text email (đã lỗi thời)

Các vấn đề phát sinh với hình ảnh do ba lĩnh vực: chuyển đổi giữa các định dạng khác nhau trên, làm thế nào hình ảnh được thực sự thực hiện trong email, và làm thế nào các chương trình email lựa chọn để hiển thị chúng.

Phần nhiều email ngày nay thuộc dạng Plain Text hoặc HTML, và hầu hết các chương trình email thường dùng nhận đúng cả hai dạng.

2 . Hình ảnh tải lên
Hình ảnh chưa được tải lên không đúng một số quy ước định trước như:
(a) Hình ảnh không được vượt quá kích thước tối đa 1MB cho mỗi hình
(b) Hình ảnh không được chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt như $ , # , hoặc &
(c) Hình ảnh nên có phần “đuôi” – extensions như ( jpg . , Png . , Gif . )
Chương trình bảo mật internet đôi khi sẽ chặn một số loại hình ảnh, ví dụ như hình có lớp (layer).

3 . Nguồn gốc hình ảnh
Hình ảnh bị hỏng do “liên kết bị hỏng” (broken links) trở lại vị trí hình ảnh trên các máy chủ.
Người gửi nên dùng “đường dẫn tuyệt đối” (“absolute paths” hay “absolute links”) cho hình ảnh, ví dụ như < Http://nswvefa.files.wordpress.com/2012/10/image_3.gif?w=550&h=400 >
để hình được tải về từ máy chủ web gửi của người gửi khi email được mở ra. Lý do cần làm vậy là:
(a) Hình ảnh không bao giờ được “đính kèm” với email của bạn, và
(b) hình cũng không thể thật sự được “nằm in” (“embedded”) trong bảng tin. Hình thật ra luôn luôn được lưu trữ trên một máy chủ (server) nhất định trên mạng Internet, sau đó mới được tải về khi email được mở ra.
Xin giới thiệu một server miễn phí được nhiều người dùng là http://www.sharecapture.com/ . Nơi đây bạn có thể tải về cái phần mềm miễn phí và “cầm tay” (portable – không cần installation) để chọn cắt hình, giữ lại và gửi đi theo email từ trang web này.

4 . Cách tùy chọn (Options) lúc gửi từ Chương Trình Email (email client )
(a) Chương Trình Email như “Outlook”, “Gmail” … thường có tùy chọn để loại trừ các hình ảnh, VÀ
(b) Người gửi đã được lựa chọn để loại trừ hình ảnh với tin nhắn gửi đi.

5 . Việc chọn cách hiển thị (display) từ Chương Trình Email
(a) Hình ảnh không hiển thị bởi vì:
Tính năng bảo mật có thể có các tùy chọn, theo đó tất cả các hình ảnh từ xa từ các địa chỉ không đáng tin cậy được hiển thị như màu đỏ X theo mặc định.
Các chương trình email phải lưu hình ảnh vào đĩa để hiển thị chúng. Nếu không có đủ chỗ chứa hoặc do một số vấn đề khác, sau đó có thể thất bại và những hình ảnh không xuất hiện. Ví dụ:
< https://mail1.homesteadmail.com/service/home/~/?auth=co&id=4813&part=2 >
[Hình ảnh này không thể được hiển thị vì một điều kiện đặc biệt liên quan đến việc truy cập của nó]

5b Hình ảnh không được hiển thị một cách chính xác bởi vì:
(a) Một số ứng dụng email ngăn chặn hình ảnh từ lúc tải và hiển thị, trừ khi người dùng chọn và nhấp (opts & clicks) vào chương trình hoặc tải hình ảnh trong tài khoản email (email account) của họ
(b) Một số ứng dụng email cũng ngăn chặn hình ảnh từ lúc tải và hiển thị trừ khi người dùng chọn và nhấp (opts & clicks) để hiển thị hoặc tải hình ảnh trong ứng dụng email của họ. Vì vậy, nếu người dùng chọn dùng tính năng bảo mật này (qua sự tùy chọn hoặc mặc định), hình ảnh có thể không hiện ra trong hộp thư của người nhận.

o0o

Advertisement

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: