My Study Stuff

10/12/2013

Cảm nhận và Giải Thích

Filed under: Logic — anlactunay @ 11:24 AM

P* (Perceptions) AND I* (Interpretations) of Signals or Stimuli can often determine or change ABCD* as Pi ( π ) can determine the circumference or the area/surface of a circle.

*P for Perceptions of stimuli, either internal or external
*I for Interpretations of Stimuli

Both P and I have significant roles on these:
A – Attitude,
B – Behaviour,
C – Character,
D – Deed of an individual.

PI of each individual are also influenced by the following factors:
internal factors, eg., genetic makeup, physical and mental status, menopause or “andropause”…, as well as
external and environmental factors, eg., weather, climate changes, family, schooling, education, beliefs, indoctrination, values system, pressures, and passion, just to mention a few.

Herewith is an Illustration of Perceptions and Interpretations of Signals/Stimuli vs. Reality

https://www.facebook.com/photo.php?v=10202129812517526&set=vb.1554566660&type=2&theater

P * (cảm nhận) và I * (giải thích) của tín hiệu hoặc kích thích thường có thể xác định hoặc thay đổi ABCD* như số Pi (π) có thể xác định chu vi hoặc bề mặt của một vòng tròn.

Chữ * P cho cảm nhận kích thích – từ bên trong hoặc bên ngoài
Chữ * I cho Giải thích kích thích ấy.

Cả P và I có vai trò quan trọng trên các:
* A – Attitude (Cách suy nghĩ),
* B – Behaviour (Cách Hành xử),
* C – Character (Cá tính),
* D – Deed (Việc làm).

PI của mỗi cá nhân cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:
*** yếu tố nội bộ, ví như., gốc di truyền, tình trạng thể chất và tinh thần, thời kỳ mãn kinh hoặc “khan hiếm đạn” (“andropause”) …, cũng như
*** yếu tố bên ngoài và môi trường, ví dụ., thời tiết, khí hậu thay đổi, gia đình, trường học, giáo dục, niềm tin, tuyên truyền, giá trị hệ thống, áp lực, và niềm đam mê; đó là chỉ mới đề cập đến một vài.

Theo đây là một minh hoạ về nhận thức và cách giải thích các tín hiệu / kích thích so với thực tế

o0o

Advertisement

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: