My Study Stuff

01/08/2012

Gõ Chữ Việt Trên iPhone hay iPad

Filed under: Computer — anlactunay @ 9:27 AM

Cần 7 bước ăn chơi:

1 Gõ lên ”Settings” của iPhone.
2 Chọn “General” option.
3 Gõ lên ”Keyboard” button.
4 Chọn “International Keyboards” option.
5 Gõ lên ”Add New Keyboard” button.
6 Chọn “Vietnamese” option.
7 Gõ lên ”Home” button

Thế là Bàn phím (Keyboard) đã sẵn sàng chờ lệnh khi được mở ra.

Và cần nhớ Quy ước dùng Chữ Việt trên bàn phím như sau:

•aa – â
•aw – ă
•ee – ê
•oo – ô
•ow – ơ
•uw – ư
•dd – đ
•as – á
•af – à
•ar – ả
•ax – ã
•aj – ạ

Nên nhớ: Chữ Việt không dấu “de lam lon” = ???

Advertisement

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: